Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
25.08.2019 07:40

Rock hospoda V Prdeli

Kostomlaty n.Lab.– Nymburk– Poděbrady. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.09.2019 14:05

Pardubické báje a pověsti

Během komentované vycházky se účastníci dozvědí např, zač je v Pardubicích perník, jak to bylo s podzemní chodbou na Kunětickou horu nebo více o čertíkovi na balustrádě morového sloupu v Pardubicích. Sraz účastníků je před Zelenou bránou. Provází Helena Řehounková. 

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 06:20

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Teplice nad Bečvou – Hranická propast – Zbrašovské jeskyně – Hranice na Mor. Délka trasy 9 km. Odjezd v 6:23 hod. vlakem z hl.n., návrat v16:39 hod. vlakem ČD; 17:12 Rj (odjezd z Hranic na Moravě 15:19 h.- jízdenku zakoupit předem). Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

15.09.2019 14:00

Architektura Pardubic první poloviny 20. století

Během komentované vycházky účastníci navštíví např. Automatické mlýny, domy na Čechově nábřeží, zajímavé stavby na Olšinkách, na náměstí Republiky, třídě Míru nebo v okolí náměstí Legií. Sraz účastníků je na náměstí Legií.

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 17:00

Historie pardubických mlýnů aneb Od Valchy po Winternitze

Přžednáška konaná v Domě U Jonáše. Akce pořádaná ve spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice v rámci Dnů evropského dědictví.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Vzácný dokument k budování pomníku T.G. Masaryka v Pardubicích

obrázek k článku Jde o části Pamětního spisu o zbudování pomníku presidenta Osvoboditele v Pardubicích, který svému čestnému členu panu Vojtěchu Znojemskými!, jak uvádí dokument, dlouholetému starostovi města Pardubic a zemskému vrchnímu účetnímu radovi atd. za zásluhy a spolupráci v upomínku věnovalo Družstvo pro zbudování pomníku I.presidentovi Tomáši G.Masarykovi v Pardubicích. Zprávy sepsal pardubický historik prof. Josef Sakař a není vyloučeno, že jsou shodné s listinami, které byly uloženy ve skříňce uložené v podstavci pomníku při příležitosti položení základního kamene k pomníku, a po jeho likvidaci předány štábním rotmistrem železničního pluku Václavem Kodetem do úschovy prof. 0. Španielovi, autoru sochy. Kompletní pamětní spis se zachoval v rodině paní Běly Prchalové, Pardubice, Holubova 750, která je příbuznou bývalého starosty pana Vojtěcha Znojemského. Opisy dokumentů pro potřebu Klubu přátel Pardubicka pořídil pan Josef Janiš, Pardubice - Dukla, Sokolovská 2091.
Radostný počátek Československé republiky mocné připomínal i v Pardubicích trvalou povinnost vděčné paměti na tvůrce národní svobody. Dne 23. srpna 1921 při výborové schůzi pardubské "Jednoty gážistů m.h.tř." - v spolkové místnosti "Na Pernštýně" hlásil br. rotmistr r.1 Václav Kodet vážný námět ke stavbě pomníku I. presidentu Č.S.R. T.G. Masarykovi v Pardubicích péčí "Jednoty". Myšlenka jak svou velikostí, tak závažným dosahem přítomné členstvo velmi překvapila, ale nezapadla. - V" další schůzi - 14. září t.r. - doporučil br. rotmistr Jan Jaroš ustaviti "Družstvo pro stavbu pomníku I. presidenta T.G. Masaryka". Po přesvědčivém rozkladu br. Kodeta o prblížném nákladu na záslužné dílo a účinném dovětku br. Karla Bulíře, předsedy "Jednoty", i členů bří. Zajíčka a Fikejze hlásili se již na schůzi ochotně do pracovního svazu bří. rotmistři Jaroš, Kodet, Bulíř, Eminger, Fikejz, Vozáb, Čech, Zajíček, Matoušek, Jelínek, Jedlička a Frydrych. - Ve výborové schůzi "Jednoty" dne 1. září vzniklo" Přípravné družstvo pro postavení pomníku I. presidentu Č.S.R. T.G. Masarykovi v Pardubicích". Předsedou byl zvolen br. rotmistr Jan Jaroš, jednatelem Václav Kodet, pokladníkem Josef Matoušek, zapisovatelem Josef Eminger. Náhradníky byli bří: Jan Jedlička a Jaroslav Janata. - Na řádné členské schůzi "Jednoty gážistů m.h. tř. v Pardubicích" 12. ledna 1922 k návrhu br. Froňka darovala místní odbočka "Přípravnému družstvu" 500 Kč. Sbírkou členů železničního pluku shromáždilo se v den 409 Kč. Pro růst širšího zájmu o šlechetné dílo pracovalo vzletné "Provolání", příhlašné archy, vkusné pohlednice, poštovní šeky, zasílané spolkům a Jednotám, i osobní zákroky u významných osob úředních a soukromníků. Neúmorná píle br. Kodeta zažehnávala od "Družstva" únavu z některých neúspěchů a budila potřebnou svěžest. Jeho prosebnými listy obrácen byl zájem k chystanému podniku u všech Jednot Č.Obce Legionářské i u pardubské rady městské. A tak počátkem roku 1924 vytvořil se již stav členstva tak slibný, že bylo lze pomýšleti na základ "Definitivního družstva pro zbudování pomníku I. presidentu Č.S.R. T.G. Masarykovi". - Výbor družstevní zpevněn byl přístupem bří Fr.Bartošíka, V.Veselého a J. Rukavičky. Pro úpravu uhlového náčrtku modelu získán byl ve vlastních řadách železničního pluku výborný sochař kpt. Zuzka, a také velmi slibnou ukazovala se v jednatelské lícni br. V.Kodeta záruka stavebního nákladu, hlavně svépomocí železničního pluku. - Když dne 27.dubna 1924 slavila se v sále "Na Pernštýně" ustavující valná schůze "Přípravného družstva", oznamoval horlivý jednatel V.Kodet v podrobném obraze dosavadní spolkové činnosti již utěšený počet členstva: zakládajících čtyřicetpět, řádných a přispívajících stočtrnáct. Pokladník br.rot. K.Doležal odhadl výši pokladní hotovosti na 8 260 Kč. Kpt. Fr. Zuzka pověřen byl úpravou skutečného modelu. Volbou sjednaný výbor tvořili: Předseda štkpt. Mečislav Hampl, místopředseda r.J. Jaroš, jednatel V. Kodet, tisk. a uměl. ref. kpt. Zuzka, tech. ref. štkpt. Ing. Hammerschmied, pokladník rot. K. Doležal, zapisovatel rot. J. Eminger, revisoři účtů r. V. Veselý a strojmistr Meduna, náhradníci štkpt. Wolff, r.K.Bulíř, Slezák a Fikejz. Spolkovou místností k žádosti br. Kodeta zůstala historická restaurace " Na Pernštýně". - Dne 14. října 1924 v ateliéru kpt. Fr.Zuzky viděli již výboři Družstva sádrový model pomníku, vyslechli jednatelovu zprávu o desetitisícovém daru rady města Pardubic i o přislíbení stejného příspěvku okr. správní komise. Zvěděli však také o přihlášce na soutěž, kterou činil u městské rady "Syndikát umělců v Praze". - Do výborové schůze Družstva 21. května 1925 vzkazovala rada města Pardubic ochotu nabídnouti vhodné místo pomníku na "Náměstí čsl. legií" i protektorát nad vybudováním pomníku, ale jen po vypsání volné soutěže, v níž by místo měl jak kpt. Zuzka, tak i členové Syndikátu. Současně vyhradila si právo rozhodnouti o vnitřní hodnotě shromážděných návrhů. O tom všem užší výbor smluvil se již také s městskou radou. Při jednání byl si vědom úspěšné práce štkpt. Hampla i Zuzky vco účel družstevní; ocenil však také přízeň členů m. rady, starosty V. Znojemského, fin ref. Fr. Růžičky, řed. Hlavatého, řed. A. Čížka, řed. měst. úřadu V. Kopečného, předsedy okr.správní komise Jos. Kroužela. Všem těmto samosprávným činovníkům odvděčilo se Družstvo věnováním adresy čestného členství. Členové dosavadního výboru štkpt. Hampl, Zuzka, Kodet, Doležal a Bulíř vstoupili do nového městského komité jako zástupci a tlumočníci původního Družstva s upřímnou blahovůlí k společné práci s městem a okresem. - Dne 23. října 1926 oznamoval br. Kodet za přemístěného předsedu Hampla rozsah společné práce Družstva s městským komitém. Byla úspěšná. Vyhlášené soutěže účastnilo se 38 návrhů, oceněných porotou, pečlivě sestavenou z umělců, zástupců města, okresů a družstevního referenta štkpt. Hampla. Přijat byl návrh prof. Španiela i jeho spolupracovníka arch. Pichy. Náklad na přípravné práce do období výstavby modelů st. průmyslové škole vyžádal si 53,000 Kč, zásluhou Družstva úsilnou pílí nastřádaných. - Základní kámen k pomníku položí se slavnostně 28. října 1926 na "Náměstí čsl. legií". Výkopem základů pro pomník pověřen byl br. jednatel Kodet s měst. r. Ing. Vendem. Práci samu s ochotným souhlasem velitelství železničního pluku vykoná potřebné mužstvo. Do základního kamene věnuje se tepaná skříňka fy Truksovy v ceně 1,500 Kč. V ní uloží se "Pamětní spis" o práci družstevní a zásluhách železničního pluku o stavu pomníku. Spis píše na pergamene Prof. Jos. Sakař, spisovatel "Dějin m. Pardubic". Přiložené drobné mince v skříňce daroval br. Kodet. Čsl. dukát koupil se v m. spořitelně. - K slavnosti položení základního kamene 28. října 1926 pozvaly se všecky místní korporace i spolky, Svaz čsl. důstojníků a čsl. rotmistrů. Vydaly se také odznaky slavnostní, navržené prof. Španielem. - K poklepům na základní kámen přistoupí nejprve zástupce vlády, okr. správní komise, města, místní posádky, Svaz důstojníků, rotmistrů, Družstva i hostí. Za družstvo vybrán byl k tomuto čestnému činu zasloužilý br. jednatel V.Kodet. Týž zvolen byl za důvěrníka v dalším jednání Družstva, s městem a okresem při stavbě pomníku.
Bronzové poprsí mapa presidenta, prof. Španielem z vděku br. Kodetovi darované postoupil vyznamenaný jednatel železničnímu pluku pro čelnou výzdobu nových kasáren. - Při závéru přípravných prací zajistilo si Družstvo již 200.000 Kč. Peníz půjčilo společně město s okresem u m. spořitelny a obč. záložny. Úrok odpustily oba ústavy na dobu pěti let. Na úmor půjčky přispěj) oba samosprávní úřady ročně po 10.000 Kč( čímž v nedlouhém čase dluh zanikne. Potřebné směnky podepsal předseda s jednatelem Družstva^ Dne 28. října 1926 o 9. hod.ranní shromáždili se zástupci pozvaných úřadů a spolků i vojska do zasedací síně radní k podpisu "Pamětního spisu". Po úvodních řečech a podepsání pergamenu odnáSÍ se zavřená skříňka v čestném průvodu na staveniště pomníku, aby v základním kamenu byla věkovitým svědkem družstevních původců pomníku a jejich hlavních příznivců. V Pardubicích v den Prohlášení č. samostatnosti L.P. 1926 Prof. Jos. Sakař, fecit

Znamenitá účast občanstva při krásné slavnosti uložení základního kamene pomníku I. presidenta Č.S.R. T.G. Masaryka byla nejen výmluvným projevem úcty k Velikému Osvoboditeli čsl. národa, nýbrž i upřímným vděkem tvůrcům chystaného pomníku, zvlášté těm, kteří vyšli z lůna železničního pluku. Veškerá péče Družstva obracela se k urychlení stavby začatého díla. V Červnu 1927 sjednala se pevná dohoda s prof. Španielem, utvrzená podpisy zástupců mésta, okresu i Družstva. Cena pomníku stanovila se na 300.000 Kč, z nichž 180.000 Kč připadá na bronzovou sochu, 4,5 m vysokou. Dělnické síly opatří si Družstvo v pluku. – Stránka peněžní, hlavně péčí jednatele br. Kodeta příznivě usměrněná získala již na slavnosti 5.600 Kč. Zvláště však 11. července 1927 velmi těšivým byl závazek okr. správní komise v Pardubicích k desetitisícovým splátkám - po vzoru městské rady na úmor 100.000 Kč půjčky po deset let.
Hmotně přispíval také kroužek ochotníků a akademiků divadelní hrou, koncerty a přínos nových členů, zvláště zakládajících. Jednatel vyprosil s vědomím výboru a pomocí JUDr. Krpaty u čsl. vyslanectví prsť z bojišť francouzských, italských, Zborova i Slovenska, aby vložila se do kamenného nitra pomníku pro zvýšení zájmu o družstevní úkol u širokých vrstev občanských bez rozdílu politických stran. Týž účel měly informační schůze Družstva se zástupci četných spolků a zájemců. Dne 27. září 1927 v hotelu "Na Veselce" obšírnou zprávou o dosavadní práci a peněžním stavu poučil br. jednatel a pokladník. Ve volných návrzích zjevené přání zástupce Nezávislé Jednoty čsl. legionářů" kpt. Horáka na jmenování budoucího podniku "Národní osvobození" i na výzdobu kvádrů podstavce přiléhavými reliéfy a jmény padlých Pardubčanů nebylo již lze uskutečniti pro důvody, br. Kodetem, Dr. Lipčíkem a předsedou Bulířem oznámené. Nová úprava pomníku žádala by si nové soutěže, nákladu i času. Čestná vzpomínka padlým bojovníkům pardubským tkví v uložené prsti z bojišť. - Druhá informační schůze 8. listopadu 1927 - vynikla nejen zvýšeným počtem zástupců spolkových, nýbrž i účastí okr. hejtmana Vítka i náměst. předsedy okr. spr. komise Tichého. Písemnou výzvu starosty m. V. Znojemského občanstvu k vstupu do Družstva četl. br. jednatel. Týž oznámil i zamítavé stanovisko prof. Španiela k změnám na pomníku. Činnost výboru Družstevního podepřela se na schůzi zvýšením počtu členstva i přípovědí koncertů železničního pluku na "Na Náměstí čsl. legií" ve prospěch pomníku. Při valném shromáždění 18. prosince 1927 v sále hotelu "Veselky" jednalo Družstvo již jménem 74 členů zakládajících a 107 členů činných. K zakládajícím náleželo asi 50 pardubských spolků a korporací. Jednatel Kodet pietně vzpomněl historického dekretu z 16. prosince 1917 o vzniku čsl. vojska ve Francii, zahraničního odboje i padlých hrdinů za vlast a svobodu. To vše sleduje odhalení pomníku vůdce I. presidenta T.G. Masaryka. Pokladně družtevní dobře poslouží daň členstva v místních spolcích Dr. Lipčíkem navržená. Jmění spolkové cenil pokladník rotm. Doležal na 276 240 Kč, vydání na 153 171 Kč. Předsedou zvolen byl štkpt. Ing. A. Jaroš, místopředsedou prof. Bartušek, jednatelem V. Kodet, pokladníkem kpt. Horák, zapisovatelem J. Krátký, tisk. ref. prof. Štěpánek, tech. ref. stavitel Prudič, revisory Kopecký a Mitlóhner, náhradníky Ing. Munk, Ing. Bergmann a strojmistr Pletánek.
Presidentu T.G. Masarykovi zaslal se z valné schůze telegrafický projev vděku, uč. Petráném navržený. Prvým plodným činem nově zvoleného výboru "souručenství" byla oslava páně presidentových narozenin 7.a 11. března 1928 vystrojením zvučného matineé i akademie péveckohudebních těles místních. Slavnostním řečníkem byl univ. Prof. Dr. Kozák. Dne 12. března zadal výbor kamenickou práci z mrákotínské žuly fy F. Zeidy pardubskému mistru Zahálkovi za 142.442 Kč a schválil svými delegáty v Praze velmi zdařilý model Španielův. Mocně působilo 5.000 prosebných dopisů a osobní zákroky Družstva i jeho horlivého jednatele. Hmotně posílili družstevní fond čsl. váleční poškozenci, věnovavše mu svůj nastřádaný kapitál pro stavbu pomníku padlým. Podomní sbírkou měst. strážníků vytěžilo se 30.000 Kč. Zvlášť však pomohla státní podpora 90.000 Kč, zajištěná p.min. Fr. Udržalem i p. min. předsedou a hotový dar 20.000 Kč pana Dra. Beneše, ministra věcí zahraničních.- Poněvadž přípravné práce valně pokročily, upravoval se podle směrnic br. Kodeta program slavnostních dnů 20. a 21. října 1928 pod záštitou min. národ.obrany Fr. Udržala. Čestnému předsednictví náležel okr. hejtman Jar. Vítek, předseda okresní spr. komise J. Kroužel, starosta města V. Znojemský, posádkový velitel železničního pluku plk. Ing. K. Štěpánek a pplk. Alois Pachta.

Pořad slavnosti stanovil se: V sobotu 20. října
1. Slavnostní večerka místní posádky a lampiónový průvod spolků na"Náměstí čsl. legií".
2. V m. divadle v 8 hod. večer slavnostní představení "Adam Stvořitel", sehraný spolkem ochotníků. V neděli 21. října : 1. V zasedací síni radní o 1/2 10 h. dopolední vítání hostí starostou m. V. Znojemským, 2.,
3. Projevy odbočky Svazu čsl. důstojnictva a Svazu čsl. rotmistrů g.m.h. tř. v Pardubicích.
4. Uložení prsti z válečných bojišť do měděných skříněk fy. Čížkovy. Pietní sbor Pěveckého okteta.
5. V 10 h. odchod spolků a korporací z Pernštejnova náměstí na "Náměstí čsl. legií".
6. U pomníku : Zpěv spolku Pernštýn A. Jeremiášův mužský sbor " Hej Slované" s průvodem žesťových nástrojů řídil ř. Vendl. - Zahájení slavnostního aktu předsedou okr. spr. komise Krouželem.
7. Uložení skříněk s prstí do základu pomníku při hře kvarteta lesních rohů.
8. Hold štafet tělovýchovných kosporací.
9. Pěv. sdružení "Suk" ř. Michálek : V. Nováka "T.G. Masaryk" na slova J.S. Machara.
10. Slavnostní proslov plk. spisovatele a básníka čsl. legií R. Medka.
11. Odhalení pomníku sirotky po legionářích a vojínech s proslovem min. N. obrany Fr. Udržala.
12. Odevzdání pomníku předsedou družstva štkpt. Ing. A Jarošem do péče města.
13. Převzetí pomníku do správy starostou V. Znojemským.
14.Hymny. Vojíni železničního pluku ochotou pplka. Ing. A. Pachty pod správou štkpt. Ing. Moravce, por. Netha i št. rotm. J.Hrdiny stavěli zatím pomník vykonavše práci v ceně 15.000 Kč..
Pomník dokončen byl 16. října za dohledu arch. Pichy nákladem 475.846 Kč. Třicet žulových kamenů jest podkladem bronzové sochy I. presidenta Osvoboditele 4,5 m vysoké - z dílny bří Mašků. Nejvyšší bod pomníku pne se 9,3 m nad úrovní okolí, firmou Z. Zahradníka vydlážděného.
Slavnost, 20. a 21. října 1928 vypravená, vydařila se skvěle. Vzácná zdoba "Náměstí čsl. legií" umělecky tvořený pomník I. presidenta Č.S.R. T.G. Masaryka jest výstižným důkazem vděku Osvoboditeli vlasti. Jest však i trvalým znakem nez-marné obětavosti a tvůrčí lásky hlavních jeho původcův - Družstva gážistů železničního pluku v Pardubicích. V Pardubicích v den Prohlášení č. samostatnosti L.P. 1928.

Prof. Jos. Sakař fecit
Pomník od O.Španiela (str.158)
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem