Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

PARDUBICKÝ LIMNIGRAF

obrázek k článku

Na úvod si dovoluji pro jistě jen malou část čtenářů Zpráv KPP o vysvětlení a vložení textu z Všeobecné encyklopedie vydané Diderotem v roce 1997: Limnigraf ? zařízení k měření výšky hladiny vody na vodních tocích, nádržích a jezerech. A jak jsem se k tomuto tématu dostal? Při letošní turistické návštěvě povodí řeky Bečvy, v Hranicích na Moravě a v Teplicích nad Bečvou. Bylo i po jarním zvednutí hladiny řeky Bečvy. Viděl jsem na navigaci řeky zděný domek a na něm ceduli s přiloženým textem a o kus dál proti proudu jejich limnigraf. Jistě funkční, na rozdíl od toho našeho pardubického.


TO SI TEDY INŽENÝREK DOVOLUJE !

obrázek k článku

Po Blériotově přeletu úžiny La Manche v červenci 1909 i v českých zemích prudce vzrostl zájem o letectví, avšak finanční požadavky hrstky francouzských aviatiků a Louise Blériota zvláště byly tak vysoké, že uspořádání jejich veřejných letových ukázek v českých a moravských městech (z nichž snad žádné tehdy nemělo více než nějakých čtyřicet až padesát tisíc obyvatel a ani královské hlavní město Praha nepřesáhlo asi 350 tisíc hlav) nebylo možné. Přitom zvědavců, kteří by rádi spatřili ?nejnovější lidský vynález?, letící letadlo řízené lidskou rukou, a byli ochotni zaplatit vstupné, bylo dost a dost. Finanční požadavky poněkud poklesly s příchodem nových pilotů, avšak leckdy se ukázalo (jako v případě francouzského pilota Gauberta v Praze v lednu 1910), že ne vždy jsou mistry svého oboru.


Zázraky se dějí aneb podivuhodné léčebné a jiné prostředky v pardubické meziválečné reklamě (dokončení)

obrázek k článku

Pokračujme v našem seriálu pomyslným ?výletem? na stránkách prvorepublikových regionálních novin a sledujme reklamu, která měla vzbudit v zákazníkovi dojem, že díky náhodě padlo jeho oko na nejlepší z možných výrobků svého druhu. Některé z reklam vynaložily nemalého důvtipu, ať textového či obrazového, aby v zákazníkovi skutečně dojem prvotřídnosti a výlučnosti vzbudily. Reklama z 30. let byla skutečným bojem o zákazníka a prostředkem k přežití v době, která novým pokusům o podnikání příliš nepřála, a nejen to, měla silně prověřit v nelítostném konkurenčním boji firmy již existující a zaběhnuté. Reklama, nazveme ji podobně jako z minulých čísel, nabubřelá, vytvářela ?okno? podnikání, jakousi ?výkladní skříň? nápadů a apelů, které měly jedno společné heslo: Jestliže si mně všimnou, vyhrál jsem!


K DĚJINÁM PARDUBICKÉHO MATEŘSKÉHO ŠKOLSTVÍ v letech 1870 -1947

obrázek k článku

Kroužek několika žen (založený roku 1870) otevřel 17.října t. r. opatrovnu umístěnou v ulici Na Hrádku v domě čp.165 st. Později byla přemístěna ?do chalupy? truhláře Bednaříka na Žižkově náměstí (dn. Smetanovo) čp.50 st.). 31.října převzalo opatrovnu do své správy město Pardubice a zakoupilo pro ni domek v Karlově ulici (ve dnes zbourané Karlovině). Město počítalo ve svém rozpočtu na rok 1885 s 1 tis. zlatých na stavbu nové opatrovny. Záložna věnovala 3 tisíce zlatých. V tomto roce byla opatrovna také postavena. Na Východočeské výstavě (1903) zakoupil výbor opatrovny přenosný rozkládací pavilon a umístil jej na dnes zrušeném hřbitově u chrámu sv. Jana Křtitele (dnešní park u pomníku bratranců Veverkových). Provoz zde byl zahájen až roku 1906 (proč tak pozdě? ? pozn. aut.). 1.4.1904 byla otevřena pobočka opatrovny U Kostelíčka, bohužel…JOSEF TRNKA, poslední oběť pardubického gestapa

obrázek k článku

Vystoupíte-li do 3.patra bývalé Machoňovy budovy Ředitelství pošt a telegrafů (dnes společné budovy Krajského úřadu a Magistrátu města), ocitnete se na chodbě, kde za protektorátu sídlilo pardubické gestapo, t. zv. Aussendienststelle Pardubitz. Na podestě schodiště mezi 2. a 3. poschodím je umístěna kromě pamětní desky F.Hladěny, oběti heydrichiády, ještě jedna pamětní deska a vedle ní odkrytý kus zdi, na němž se podepsala salva z gestapáckého kulometu. Deska připomíná jméno četnického poručíka (posmrtně povýšeného na nadporučíka) Josefa Trnky, jenž sem přišel 8.května 1945 ve funkci vyjednavače delegace revolučního ONV (Okresního národního výboru) o převzetí moci, v tomto případě kanceláří gestapa. Byl doprovázen svým přednostou Okresní správy politické v Pardubicích JUDr. PhDr. Ludvíkem Novotným (1903-1963) a předsedou policejní komise…


SMUTNÝ OSUD LEGIONÁŘSKÉHO GENERÁLA

obrázek k článku

(pardubický občan MUDr. Bohumil Konopásek) Generál zdravotnické služby a legionář MUDr. Bohumil Konopásek patřil k zakladatelům českého fašistického hnutí v Pardubicích. V prvním období byl dokonce aktivnější než pozdější ústřední postava zdejšího krajně pravicového hnutí ? okresní soudce Vojtěch Vážný. S Národní obcí fašistickou se však rozešel a ve třicátých letech minulého století se zapojil do činnosti dalších krajně pravicových organizací. V době nacistické okupace a existence Protektorátu Čechy a Morava se stal aktivním také v NTČS ? Vlajce, za což se měl po skončení druhé světové války ocitnout před Národním soudem. Začátku soudního procesu se však nedožil, protože v soudní vazbě kvůli podlomenému zdraví poslední lednový den roku 1946 zemřel.


PARDUBICKÉ KALENDÁRIUM ROKU 1918 - 2. část

obrázek k článku

Březen: 19. t. m. (sv. Josefa) se konala v Měšťanské besedě za předsednictví advokáta dr. Horlivého beseda s poslanci Hráským a Lukavským o vnitřní, vojenské a mezinárodní situaci. Oba poslanci se netajili sympatiemi k politickému programu státoprávně demokratické strany, ač k ní sami nepatřili. Účastníci besedy jim to vytkli. Připomeňme pro pořádek, že uvedená strana jako jediná ze všech českých politických stran navrhovala ustavení samostatného národního státu. Z této strany již 9.února t. r. vznikla Čs. národní demokracie v čele s dr. Karlem Kramářem. Od prosince 1917 do státoprávně demokratické strany vplynula i Masarykova Čs. strana pokroková (založená TGM 21.1.1906 v Pardubicích).


GRÉMIUM OBCHODNÍKŮ V PARDUBICÍCH

obrázek k článku

Ustavující valná hromada se konala 15.3.1886, prvním předsedou byl zvolen J.V.Střebský. Okresní hejtman a místodržitelský rada Ignác Baukal uložil svolání nové valné hromady za účelem schválení stanov a sestavení seznamu obchodníků. Přípravné práce si vyžádaly mnoho času, tak se další schůze konala až 22.3.1888. Byla uložena povinnost starat se o pokračovací školu kupeckou, členům, kteří nebudou posílat učně do školy, hrozila pokuta 5-10 zl. Poněvadž nebyla ústřední organizace, přihlásilo se Grémium za člena obchodnického spolku ?Merkur?. Třetí valná hromada byla 14.4.1889, na ní zaznamenány příjmy 362,85 zl. a výdaje 233,85 zl. Na sjezdu obchodnictva v Chrudimi jednáno ?O průkazu způsobilosti, nedostatcích konkurzního řádu, kořalečním moru, cejchovních nařízeních a nedělním klidu?, dohodnuta rezoluce a předána říšskému poslanci J…


ZAVÁTÝ ŽIVOT NA PARDUBICKU

obrázek k článku

Úvod, opět nutný (nudný): Tento článek je pokračováním Období dinosaurů na Pardubicku, který se věnoval geologickému období druhohor ? mezozoika. Nyní se posuneme po geologické přímce dál (směrem k nám), do období třetihor (terciéru), čili éry kenozoika. Skončilo období velkých plazů a mořských plžů amonitů. Začal ?věk savců a ptáků.? Spodní hranicí terciéru sahá až do období 66 milionů let. Svrchní hranice pak do 2,58 milionů let. Terciéru, jenž je zároveň počátkem kenozoika, předcházela křída, poslední geologická perioda mezozoika. Po terciéru následoval kvartér (pleistocén). Období terciéru můžeme velmi zjednodušeně rozdělit na období starších třetihor (paleogén) a mladších (neogén). Geologické periody třetihor lze dál dělit na tzv. epochy a podrobněji dále na tzv. stupně. Do paleogénu patří epochy paleocén, eocén a oligocén.…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem