Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

ZAJÍMAVOSTI A KURIOZITY KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA - 9. část

obrázek k článku Vraždil ve Vysokých Tatrách! Jindřich Bažant, syn známého pardubického obchodníka, spáchal vraždu na dvou svých milenkách, třetí pak po nedokonané vraždě polil benzínem a zapálil. K vraždám se přiznal a ve vyšetřování se pokračuje. Bude pravděpodobně dopraven na místo činu za účelem dalšího vyšetřování. Denní listy věnují celému tomuto případu obšírnou pozornost. Zásluhou zdejší čilé četnické stanice, zejména velitele vrchního strážmistra Šafky a strážmistra Havlase, byla věc účinně podchycena.1

Varujeme! V poslední době stěžují si elektrické podniky města Pardubice a Hradce
Králové, že školou povinní i starší výrostci, vylézají na železné sloupy, nesoucí
vysoké napětí mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, dotykem drátů způsobí se usmrcení,
ale i poruchy strojů v elektrárně. Byly zjištěny i případy, že výrostci úmyslně
kameny rozbíjejí izolátory, což může přivodit kromě poruch na zařízení i těžké úrazy.
Žádáme proto všechny občany, aby každého výrostka, kterého při vylézání na sloupy
neb házení kameny přistihnou, zadrželi a bezpečnostním orgánům předali!2
Benedettiho stromořadí za Bubeníkovým parkem, kde je nyní čilý stavební ruch,
trpí silně neopatrným dovozem stavebního materiálu. Mnohé lípy mají opět čerstvě
zející rány na svých kmenech a musí ve vás probudit lítost nad pozvolnou zkázou
krásného koutu města. Což nelze zaříditi, aby stromy byly ochráněny bedněním před
zkázou?3
Na špatné elektrické osvětlení k nám do redakce docházejí stále nespočetné stížnosti.
Při jedné i silnější žárovce se dnes velmi těžko pracuje a při drahotě elektrického
proudu má málokterá střední rodina na víc světel. Pro Pardubice je to těžká
a nemístná hygienická závada!4
Jízdou na kolech po chodnících jsou ohroženi obyvatelé U Haldy, kde jezdí cyklisté
podél břehů Haldy a po druhé straně u domů ve dne a v noci. Když jim někdo řekne,
že se po chodníku nejezdí, dostane hrubou odpověď. Na tento zlořád upozorňujeme
zdejší policii i v celém městě.5
Inspektor Flos do výslužby. V těchto dnech odchází okresní školní inspektor
František Flos, známý spisovatel, v Pardubicích ke své žádosti do výslužby (rodák
z Přelouče, známý pod přezdívkou „český J. Verne“, psal hlavně dobrodružné romány
pro mládež, např. Lovci kožešin, Albatros, Praha 1977, Lovci orchidejí, Praha 1957,
Nad Tichým oceánem, Praha 1973, atd., pozn. autora). Zemská školní rada projevila
pochvalné uznání za práci vykonanou na poli školském. Inspektor Flos je typem národních
učitelů, kteří ve svém životě zorali hlubokou brázdu všude, kde působili. Jeho
odchod do výslužby, doufejme, uvolní mu čas k práci pro bohatou činnost spisovatelskou.
Přejeme mu srdečně, aby se těšil dlouhému zdraví.6
Špatná váha. V posledních dnech provedena byla městskou policií v Pardubicích
náhlá revize váhy uhlí rozváženého v koších po městě místními obchodníky. Při revizi
byli pozastaveni obchodníci uhlím Josef Novák ze Zámecké ulice, Josef Čepický
v Masarykově třídě a Václav Diviš u sv. Marka, poněvadž uhlí v koších, které mají
míti netto váhu 25 kg, bylo až o 2,5 kg na koši na váze lehčí. Na zmíněné obchodníky
bude učiněno trestní oznámení.7

Podomní obchod. V poslední době se ve městě zdejším rozmáhá ve velké míře
nedovolený podomní obchod. Upozorňujeme, že podomní obchod mohou provozovati
toliko osoby dosáhnuvší 30. rok svého věku a které mají příslušný průkaz vyhotovený
Okresní správou politickou, jež je k provozování podomního obchodu opravňuje.
Na takové osoby, které zmíněným průkazem vykázati se nemohou, budiž upozorněna
policie!8

Zločin násilného smilstva! Dne 8. tohoto měsíce (únor, pozn. autora) zatčen byl
místní policií továrník Bohuslav Zeithammer pro zločin násilného smilstva, spáchaný
na 12leté dívce, a dodán do vazby Okresního soudu v Pardubicích.9
Návštěva cikánů. V sobotu dne 6. 2. přihlížel zástup lidí prohlídce cikánů za labským
mostem policejním strážníkem Jánským a hajným Šverhartem pro krádež
slepic, leč krádež zjištěna nebyla. Pozoruhodný jest počet těchto lidí jednoho vozu,
8 dětí, 4 muži a 3 ženy. Co musí denně ukrásti, jest nasnadě. Zajímavé jest, že tito
lidé zdržují se nejraději, když navštíví Pardubice, buď u Popkovic nebo za labským
mostem.10
Křížovkáři. Spolek „Perníkáři“, hádankářský kroužek v Pardubicích pořádá v sobotu
6. 3. v 8 hod. Na Kopečku večer, na němž kromě výkladu o řešení i tvoření oblíbených
amerických křížovek, bude rozsáhlé řešení křížovkové o bohaté ceny. Firmy,
které by si přály vytvoření vlastní reklamní křížovky, nechť laskavě sdělí své přání
na výše zmíněný spolek. Přijděte všichni, pobavte se!11
Pocta. Prof. Josef Sakař byl jmenován čestným občanem města Týna n. Vltavou
za zásluhy, jichž si získal napsáním dějin tohoto města, jež je jeho rodištěm, do něhož
se tak často vrací za osvěžením.12
Sebevražda. Dne 4. 3. o 3 hod. odpolední vyšetřována byla Antonie Čermáková,
služebná, zaměstnána u restauratéra Oty Dostála v Pardubicích Na Kopečku dvěma
strážmistry pro krádež, spáchanou na svém zaměstnavateli. Čermáková, která se
ke krádeži přiznala, byla zakročením strážníků tak rozrušena, že využila příležitosti
a uprchla jim do čtvrtého poschodí domu, v němž její zaměstnavatel bydlel. Skočila
do dvora na beton, kde s roztříštěnými údy zůstala ležet. Byla okamžitě mrtvá!13
Týral koně! Nemine dne, aby nebyl hlášen případ týrání koní ze strany vozků.
Dne 2. 3. oznámeno bylo na povozníka Aloise Kuře v Žitné ulici, že vezl náklad cihel
po Olšinkách a malé jeho koně nemohli náklad zmoci. Kuře nemilosrdně bičoval koně
a teprve po zakročení obecenstva od nelidského trýznění koní ustal a k vozu připřáhl
ještě jeden pár. Bude na něho učiněno trestní oznámení!14
V tůni u mostu přes Chrudimku na Vinici jest úžasná nečistota. V těchto dnech
v ní plovala těsně u cesty zdechlina kočky nebo psa stažená z kůže, což působilo
odporným dojmem. I jinak je plná odpadků, papírů, vodního hlenu a pod. Co s ní?15
Cyklista povalil stařenu. V úterý dne 20. 4. k večeru ubírala se 75letá chovanka
místního chudobince Marie Přikrylová z města do chudobince. Když u Kostelíčka přišla
před hostinec Procházkův, byla ze zadu sražena k zemi cyklistou, v němž zjištěn
Josef Brát z Pardubic. Přikrylové nárazem kola a pádem k zemi přivoděny byly značné
krevní podlitiny, takže musela býti ošetřena lékařem. Nehodu zavinil Brát tím, že

jel po cestě vyhrazené pro pěší obecenstvo. Bude na něho učiněno trestní oznámení.
O jízdě na kolech po chodníku od Vinice kolem Rainbergovy továrny jsme již psali,
ale zdá se, že marně. Pokutujte přísně každého, kdo nedbá uličního řádu a ohrožuje
bezpečnost klidných chodců!16

Soupis slepců. V základě výnosu ministerstva sociální péče sestavuje se soupis
všech slepců a osob polovidomých v Pardubicích. Žádají se proto opatrovníci osob
takových, aby nejdéle do 7. 6. 1929 u městského úřadu v kanceláři č. 2 v přízemí se
k řádnému soupisu přihlásili.17
Po velkých deštích, jež trvaly nepřetržitě čtyři dny, zaplavila povodeň celé okolí
Pardubic a vnikla do sklepních a přízemních prostorů téměř v celém městě. Obyvatelé
domů níže položených na periferii města se buď vystěhovali nebo jsou převáženi
na loďkách. Úplně zatopeno je okolí na Valše u Vodákovy vily, kde voda s hukotem se
vrhá do příkopů u zámku, celé okolí zámku, Labská ulice po obou stranách. Záplava
zasáhla i rozsáhlý venkov po obou březích Labe. Obecenstvo sleduje s dychtivostí, jak
vysoko stoupne dravý živel, jenž každým okamžikem působí velké škody na osení
a travinách. Doufejme, že voda bude brzy opadávati, ale velké škody zde zbudou.18
Odešla z domova! Dne 7. 6. odešla z domova od své matky Felixie Tumová, 32letá
slabomyslná žena, a dosud se nevrátila. Je štíhlejší postavy, tmavých vlasů, oválného
obličeje, šedých očí. Její matka, Anna Tumová, bydlící v Pardubicích, Smetanovo náměstí
č. 52, snažně prosí, kdo by dceru její viděl, aby ji podal zprávu, kde se nelézá.
Výlohy bude hraditi.19
Živá pochodeň! V sobotu 17. 6. o půl páté odpoledne spáchal sebevraždu upálením
Jaroslav Reisich, 35letý cukrář v Pardubicích na Perštýnském náměstí. Nešťastník
polil se na zahrádce svého domu petrolejem a zapálil se, takže sousedé byli svědky,
jak se v podobě hořící pochodně potácí se sténáním a velkých bolestí, až konečně
klesl zohaven k nepoznání. Za několik okamžiků poté skonal. Zoufal si v trudomyslnosti
z neurovnaných rodinných poměrů.20
(pokračování)

1 Východ (List Československé národní
demokracie pro východní Čechy),
Kronika kraje, 1929 č. 39, 26. 9., s. 3.
2 Tamtéž, č. 40, 3. 10., s. 3.
3 Tamtéž, č. 45, 4. 11., s. 5.
4 Tamtéž, č. 51, 5. 12., s. 2.
5 Tamtéž, č. 52, 12. 12, s. 3.
6 Tamtéž, č. 1, 1. 1., 1926, s. 2.
7 Tamtéž, č. 5, 30. 1., s. 5.
8 Tamtéž, č. 6, 6. 2., s. 5.
9 Tamtéž, č. 7, 13. 4., s. 5.
10 Tamtéž, č. 7, 13 4., s. 5.
11 Tamtéž, č. 9, 27. 2., s. 4.
12 Tamtéž, č. 10, 6. 3., s. 3.
13 Tamtéž, č. 11, 13. 3., s. 5.
14 Tamtéž.
15 Tamtéž, č. 15, 10. 4., s. 3.
16 Tamtéž, č. 18, 1. 5., s. 5.
17 Tamtéž, č. 23, 5. 6., s. 3.
18 Tamtéž, č. 25, 19. 6., s. 3.
19 Tamtéž, č. 29, 17. 7., s. 4.
20 Tamtéž, č. 30, 24. 7., s. 4.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem