Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
31.05.2020 08:00

Kutná Hora

Políčany – Kutná Hora (Jezuitská kolej). Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:02 (16:02) vlakem ČD. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

07.06.2020 08:40

NS Viselce a arboretum

Holice – NS Viselce – ryb. Hluboký a Blažek – Vysoké Chvojno – Hor. Ředice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:22 vlakem ČD. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.06.2020 08:30

Bohdanečsko

Dobřenice – zámecký park – Klechtávecký ryb. – Křičeň – Bukovka – Lázně Bohdaneč. Délka trasy 15 km (9,5 km). Odjezd v 8:36 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:00 MHD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.06.2020 07:00

Za Havlem na Hrádeček

Mladé Buky – Hrádeček – Peklo – Trutnov. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:26 vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.06.2020 08:40

Bitva u Kolína (18.6.1757)

Nová Ves – Bedřichov – Vítězov – Kamhajek – Křečhoř – Radovesnice – NS Štítarským údolím – Kolín. Délka trasy 17 km. Odjezd v 8:41 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:21 vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

NEJKRATŠÍ VYJÍŽĎKA

obrázek k článku

Příjemný podzimní a teplý den: frekventanti vyššího jezdeckého kursu vyjeli za svým instruktorem, kpt. Poplerem, na honební jízdu. Zadem z kasáren na louku podél levého břehu Labe a hned v rozvinutém šiku cvalem. Až k oné pověstné smrduté strouze, která z lihovaru odváděla výpalky spolu se splašky do řeky. Nájezd přes ten příkop-skok... Téměř všichni přes onu neobvyklou překážku se dostali, která budila odpor i u koní. Jen někteří znovu najížděli odpudivou, tmavou, líně se vlekoucí stoku v travnatém příkopě, vroubeném vrbami. Kdo se však vůbec neměl ke skoku, byl kůň Holub všem známý svým odporem k vodním a vůbec ke všem příkopům, třebaže to byl jinak velmi způsobilý a vzhledný kůň hanoverského původu. Proto ani tady se nepodařil skok poručíku Vieweghovi, třebaže to byl zdatný a odvážný jezdec. Namáhal se, seč byl, pobízel koně, bil, ba…


Letecké neštěstí v Pardubicích před 70 lety

obrázek k článku

V neděli dne 10. října 1926 se konala v Pardubicích ustavující valná hromada Masarykovy letecké ligy. Na nedělní odpoledne byly na žádost M.L.L. stanoveny pokusné lety i s obecenstvem. Hodně Pardubákú zúčastnilo se I produkce jako diváci. Do Pardubic byl vyslán letoun - dvojplošník - leteckého pluku č. 1 z Prahy s posádkou pilotem četařem Fr. Fiedlerem a pozorovatelem poručíkem Ludvíkem Pavlovským. Propagační lety se konaly na vojenském cvičišti jako provizorním letišti na Skřivánku za karanténou. Obecenstvo mohlo letům přihlížet z prostoru západně od dnešní staré školy na Skřivánku. Můj otec vzal nás syny, Karla devítiletého a mě pětiletého a kamaráda mého bratra Radka Lautnera na procházku na Skřivánek, kde měl otec stavební ohradu. Mamince však neřekl, že se půjdeme podívat i na propagační lety. Maminka by asi nesouhlasila. A tak…


NAD PARDUBICKOU AVIATIKOU

obrázek k článku

Od poloviny dvacátých let byly o začátcích létání v Pardubicích napsány početné desítky pojednání a na první pohled by se zdálo, že vše podstatné je již známo. Při bližším pohledu na dosavadní publikace však zjistíme, že většina z nich je věnována ing. Janu Kašparovi, mnohem méně Eugenu Či hákovi a jen ojediněle se objevily publikace věnované ostatním tématům ze začátku létání v Pardubicích. Přitom i o ing. J. Kašparovi můžeme říci tolik, že je sice povšechně zpracována jeho letecká činnost, o ostatních úsecích jeho života však víme málo, a nepochybně méně, než lze i z útržkovitých informací archivů, knihoven a tisku zjistit. Snad nejméně je známo o jeho životě v létech 1919 až 1927, kdy se zpravidla konstatuje, že po jistou dobu pracoval na Ministerstvu veřejných prací (dosud však spolehlivě nevím, kdy na ministerstvo nastoupil a kdy…


Starosta Sokola – dr. Stanislav Lipčík

obrázek k článku

Pod tímto názvem vzpomíná ing. Karel Petráň st. v. „Oběžníku pardubického sokolstva" (Sokol Pardubice I, II - Skřivánek, III - Pardubicky) z 15. října 1946 na bratra Stanislava Lipčíka. „V roce 1903 přišel do Pardubic mladý doktor práv, advokátní koncipient, rodák z moravské Hané, dr. Stanislav Lipčík. Muž bystrý, vzdělaný, pokrokových zásad, odchovanec a stoupenec prof. dr. T. G. Masaryka jest již 12. prosince 1903 přijat za člena pardubické sokolské jednoty. V příštím roce, za starostenství bratra Emana Krause, se zapojuje do vzdělavatelské práce, které bylo tak zapotřebí v rostoucí jednotě, tak začíná bohatá, sokolská vzdělavatelská přednášková činnost br. dr. S. Lipčíka v pardubickém okrsku a po zvolení do funkce předsedy vzdělávacího sboru Východočeské sokolské župy se rozšiřuje na celý kraj. Z této doby jest pro Pardubice…


Antonín Marek, první ředitel Měšťanské školy v Bohdanči

obrázek k článku

Nedávná oslava 100. jubilea ZŠ v Lázních Bohdanči byla příležitostí ke vzpomínce na mnohé významné osobnosti, které se významně zapsaly do análů zdejší školní budovy a zároveň významně přispěly k rozvoji kulturního a společenského života samotného města i regionu. Jednou z těchto významných osobností byl i Antonín Marek, působící na Měšťanské škole v Bohdanči v letech 1896 od jejího založe-ní, až do roku 1918. Antonín Marek se narodil 12. 9. 1856 v Dobrušce (okres Nové Město v Čechách). Roku 1874 absolvoval reálné školy v Hradci Králové a byl tři roky řádným posluchačem inženýrství na c. k. Českém polytechnickém ústavu v Praze. Roku 1878 vykonal zkoušky způsobilosti k vyučování na školách obecných s vyučovacím jazykem českým před zkušební komisí v Hradci Králové. Před stejnou komisí vykonal zároveň zkoušky způsobilosti učitelské pro…


Význačné návštěvy v muzeu v létech 1960 - 1986

obrázek k článku

Podobných návštěv v pardubickém muzeu (zachycuji pouze období mého druhého působení v muzeu po roce 1950) bylo hodně. Pokusím se dále zmínit alespoň některé z těch, které měly vztah k mým profesím a byly svým způsobem zajímavé i z širšího hlediska. Asi nejpopulárnější osobností v tomto směru, svým jménem známou nejen Pardubákům, ale i všem příznivcům dostihového sportu, byl pan František hrabě Taxis, který navštívil muzeum dvakrát: 13. července 1978 a pak 17. října 1979. Seznámil jsem se s ním zcela náhodně, přímo ve sbírkách. Onoho 13. července r. 1978 jsem procházel exposicí sportu v oddělení historie města (byla tehdy ve sloupovém sále). U vitríny s památkami na Velkou pardubickou stál vysoký, hubený pán, oblečený dosti nedbale. K jeho ošoupaným manšestrákům se jaksi nehodil velice cenný fotografický přístroj. Podíval se na mne a…


VLASTENECKÁ ZÁBAVA

obrázek k článku

O tom, že Sezemice byly v minulém století městečkem pokrokovým a vlasteneckým, lze snést řadu dokladů, většinou ovšem roztroušených a zasutých v archivních fondech či v materiálech jiných. Zcela náhodou se mi dostal do rukou opis článku otištěného 22. prosince 1848 v časopise POLABSKÝ SLOVAN jehož autorem je bezesporu J. V. Pelikán 2). Jeho obsah stojí za ocitování v původní podobě, protože tento článek nejenže potvrzuje úvodní tvrzení, ale zároveň podává obraz společenské zábavy na konci první poloviny minulého století.O vývoji poddanských poměrů - l. část

obrázek k článku

V posledních letech roste zájem o genealogické bádání a lidé se často zajímají nejen, kdo byli jejich předkové, ale také, jak žili a v jakých podmínkách žili. Východní Čechy mají pro genealogické bádání dobré podmínky, neboť ve Státním oblastním archivu v Zámrsku jsou uloženy vrchnostenské archivy sahající někdy až do 16. století, jako například archiv pardubického panství, které se v rozsahu, v jakém je před 400 lety založil Vilém z Pernštejna, udrželo až do minulého století. Východní Čechy zaujímaly často významnou úlohu v běhu událostí a přes všechny peripetie si zachovaly osobitý český charakter. Rozhodující vliv na to mělo poddanské obyvatelstvo tvořící zdrcující většinu obyvatelstva. V jakých podmínkách žilo.


Vybrané kapitoly z kroniky pardubického Filmového klubu - 2. část

obrázek k článku

Muži v pozadí promítací techniky Filmová studia, podílející se na výrobě filmů, filmové laboratoře, zabývající se zpracováváním filmových materiálů, kopírováním filmů a výrobou distribučních kopií a programové fondy filmových kopií, obhospodařující distribuční kopie by se staly zbytečnými, kdyby nebylo kin, případně jiných druhů filmového promítání. Lze tedy konstatovat, že konečným výsledkem úsilí velkého a početného štábu různých tvůrčích, technických i ekonomických pracovníků v oblasti filmu je působení filmového díla jako celku. Jeho maximálně působícího účinku lze dosáhnout pouze pečlivým zacházením s filmovou kopií při manipulaci a pečlivou údržbou promítacího zařízení, které dovoluje při promítání vytvořit kvalitní optický obraz a věrný, srozumitelný reprodukovaný zvuk. Nelze říci, že moderní zařízení, kterým je kino…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem